بخش شانزدهم


لیست اشعار
پسر گفتش که هرگز آدمی زاد
پدر گفتش که ملک این جهانی
زُبَیده را ز هارون یک پسر بود
مگر روزی گذر می‌کرد هارون
سلیمان کوزهٔ می‌خواست روزی
شهی در خشم رفت از مردِ درویش
جوانی را زنی دادند چون ماه

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15