بخش دوازدهم


لیست اشعار
الاای سر بغفلت در نهاده
یکی دیوانهٔ استاد در کوی
بر محمود شد دیوانهٔ خوار
غلامی با طبق می‌رفت خاموش
حکیمی را یکی زر در بدل زد
مگر می‌کرد درویشی نگاهی
شنودم من که غولی روستایی
چنین گفتست آن پیرپر اسرار
بمنبر بر امامی نغز گفتار
شبی آن پیر زاری کرد بسیار
چنین گفتست آن دریای پر نور
بر آن پیر زن شد مرد مهجور
عزیزی گفت از عرش دلفروز

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15