بخش بیست و ششم


لیست اشعار
سالک آمد پیش شیطان رجیم
آن شنودی تو که مردی از رجال
بامدادی رفت ابلیس لعین
صاحب اطفالی ز غم میسوختی

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15