عزم راه کردن مرغان


لیست اشعار
چون شنودند این سخن مرغان همه
بایزید آمد شبی بیرون ز شهر

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15