باب دهم در مناجات و ختم کتاب


لیست اشعار
بیا تا برآریم دستی ز دل
سیه چرده‌ای را کسی زشت خواند
مغی در به روی از جهان بسته بود
شنیدم که مستی ز تاب نبید

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15