ترکیب ها


لیست اشعار
آتش عشق بتی برد آبروی دین ما
گر چه شاخ میوه دار آرایش بستان شود
ای سنایی بگذر از جان در پناه تن مباش
ای دل ار جانانت باید منزل اندر جان مکن

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15