قصیده ها


لیست اشعار
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را
اگر مطالعه خواهد کسی بهشت برین را
آن روی بین که حسن بپوشید ماه را
رفتی و صدهزار دلت دست در رکیب
علم دولت نوروز به صحرا برخاست
هران نصیبه که پیش از وجود ننهادست
ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست
خوشست عمر دریغا که جاودانی نیست
بناز ای خداوند اقبال سرمد
جهان بر آب نهادست و زندگی بر باد
چو مرد رهرو اندر راه حق ثابت قدم گردد
فضل خدای را که تواند شمار کرد؟
هر چیز کزان بتر نباشد
فلک را این همه تمکین نباشد
سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد
ماه فروماند از جمال محمد
بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند
کدام باغ به دیدار دوستان ماند
چه نیکبخت کسانی که اهل شیرازند
کسی که او نظر مهر در زمانه کند
احمدالله تعالی که به ارغام حسود
مطرب مجلس بساز زمزمهٔ عود
تو را ز دست اجل کی فرار خواهد بود
روزی که زیر خاک تن ما نهان شود
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار
به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار
کجا همی رود این شاهد شکر گفتار؟
بس بگردید و بگردد روزگار
نظر دریغ مدار از من ای مه منظور
ای دل به کام خویش جهان را تو دیده گیر
خوشا سپیده‌دمی باشد آنکه بینم باز
شبی چنین در هفت آسمان به رحمت باز
شکر و فضل خدای غزوجل
هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل
ان هوی النفس یقد العقال
توانگری نه به مالست پیش اهل کمال
بسی صورت بگردیدست عالم
خدای را چه توان گفت شکر فضل و کرم
المنةلله که نمردیم و بدیدیم
جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم

TotalRecords:61
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15