متفرقه


لیست اشعار
ظاهر و باطن ار کنی طاهر
شیخ ما کامل و مکمل بود
یک بوسه سلیمان به لب آصف زد
آن کیست که سر مست به بازار بر آمد
تا از سر زلف تو یکی تار برآمد

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15