بخش سوم


لیست اشعار
پسر گفتش که زن زانست مقصود
پدر گفتش که فرزندست مطلوب
مگر یک روز ابراهیم ادهم
جهان صدق شیخ گورگانی
یکی ترسای تاجر بود پر سیم
یکی پیری چو ماهی یک پسر داشت
چو یعقوب و چو یوسف آن دو دلدار
چو پیش یوسف آمد ابن یامین
چنین خواندم که در محشر جوانی
چنین نقلست در اخبار کان روز
مگر پرسید درویشی ز مجنون
یکی پرسید ازان مجنون که تب داشت

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15