رباعی ها


لیست اشعار
این هستی تو ، هستی هست دگر است
گر در عمری شبی به ما پردازد
نارفته به شاهراه وصلت گامی

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15