ترکیب ها و ترجیع ها


لیست اشعار
نوبهاری عروس کردارست
نه چو تو در زمانه ناموری
گشتند با نشاط همه دوستان گل
پرده از روی صفه برگیرید
شد پرنگار ساحت باغ ای نگار من

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15