بخش نهم


لیست اشعار
سالک آمد وانگهش از سر قدم
بود ذوالنون را مریدی پاکباز
بود دزدی دزدی بسیار کرد
آن یکی قلاب را بگرفت شاه
بود در غزنی امامی از کرام
بوسعید مهنه در آغاز کار
بر پلی میشد نظام الملک شاد

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15