دوبیتی‌ها


لیست اشعار
دست بر زلف زدم، شب بود، چشمش مست خواب
چون قهوه بدست گیرد آن حب نبات
چشمان تو با فتنه بجنگ آمده است
هر قدر زلف تو ای سلسله مو سلسله دارد
ابروی تو رفته رفته تا گوش آمد
کشید نقش تو نقاش و اشتباه کشید
دست برزخ گرفت و سوخت مرا
در آب پر غراب افتاده مگیر
هر روز گرفت خانهٔ کعبه شرف
نموده گوشهٔ ابرو بمن مهی لب بام
مردم از حسرت آهو روشان و رمشان
خیّاط پسری بود به دستش ماکو
ترسا پسرا مسیح سیرم کردی
چه شد که بر گل عارض گلاب می‌ریزی
برداشت سپیده دم حجاب از طرفی
ای دلبر عیسی نفس ترسائی

TotalRecords:16
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15