رباعی ها


لیست اشعار
اقسام سخن چهار باشد همه جا
از خصم کشیدن به وفا مور و جفا
آزادی ماست اصل آبادی ما
مخلوق جهان به گرگ مانند درست
از دامن کوه لاله ناگه برجست
بر دامن دشت بنگر آن نرگس مست
ستار غیور ارجمندیت بجاست
پرهیز از خودکه جای پرهیز اینجاست
تا بُخل و حسادت به‌ جهان راهبر است
هان ای وکلا فضل خدا یار شماست
امروز نه کس ‌ز عشق آگه چو من است
آیین جهان طبل جفا کوفتن است
من برگ گلم باغ شبستان من است
خوش باش که گیتی نه برای من و تست
ادوارد براون فاضل ایران‌دوست
ارباب که صنعت وجاهت فن اوست
برخاست خروس صبح برخیز ای دوست
در ماتمت ای‌ملک‌، مُلک خون بگریست
این قلب که محزون‌تر از او پیدا نیست
افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست
چون خطه طوس را پس پشت بهشت
تا حجهٔ دین محمد از خاک برفت
چون آینه نورخیز گشتی‌، احنست
زین مردم دل‌سیاه‌، رخ دارم زرد
امشب ز فراق دوست خوابم نبرد
چشمت به سیه‌بختی من ایماکرد
ای خواجه وثوق گاه غرق تو رسد
ماه رمضان و روزه جانا طی شد
خشخاش و عسل بهم برآمیخته‌اند
گر زیر فلک فکر من آزاد نبود
ای مرکزیان گر گل و ریحان خواهید
شد نیمی عمر در خرافات هدر
گر مانده و ناتوان و گر خسته و زار
ای بسته چو فندق به سرانگشت‌، نگار
با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار
ای زورآور که خون ما خورده پریر
زاغی می گفت اگر بمیرد شهباز
ای ساده‌دلان زر گرگ حیلت‌باز
چون از در تسلیم نشد یار، عزیز
آمد رمضان و خلق رفتند ز هوش

TotalRecords:71
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15