ترکیب بند ها


لیست اشعار
باز بر شاخسار حیله و فن
دوشینه ز رنج دهر بدخواه
باز در جلوه گری شد صنمی جلوه گری
یاران روش دگر گرفتند
اندرین شهر پدید آمده مادامی چند
نایب شه چون زگیتی رخت بست
اردیبهشت نوحه و آغاز ماتم است
ای شب قدر و ای خزانهٔ اجر
در مجلس به فرخی وا شد
ای سفیهان بهر خود هم اندکی غوغا کنید
شب شد و باد خنک از جانب شمران وزید
دجلهٔ بغداد بر مرگ ذهاوی خون گریست
چون فروبردند نعشم را به گور

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15