فی‌وصف حاله


لیست اشعار
کردی ای اعطار بر عالم نثار
چون به نزغ افتاد آن دانای دین
چون بمرد اسکندر اندر راه دین
صوفیی را گفت آن پیر کهن
راه بینی وقت پیچاپیچ مرگ
پاک دینی گفت سی سال تمام
چون بشد شبلی ازین جای خراب
در رهی می‌رفت پیری راهبر
بوسعید مهنه با مردان راه
آن عزیزی گفت فردا ذوالجلال
چون نظام الملک در نزع اوفتاد
چون سلیمان کرد با چندان کمال
بوسعید مهنه در حمام بود

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15