باب ششم در قناعت


لیست اشعار
خدا را ندانست و طاعت نکرد
مرا حاجیی شانهٔ عاج داد
یکی پر طمع پیش خوارزمشاه
یکی را تب آمد ز صاحبدلان
چه آوردم از بصره دانی عجب
شکم صوفیی را زبون کرد و فرج
یکی نیشکر داشت در طیفری
یکی را ز مردان روشن ضمیر
یکی نان خورش جز پیازی نداشت
یکی گربه در خانهٔ زال بود
یکی طفل دندان برآورده بود
شنیدم که صاحبدلی نیکمرد
یکی سلطنت ران صاحب شکوه
کمال است در نفس مرد کریم
شنیدم ز پیران شیرین سخن

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15