دفتر پنجم


لیست اشعار
1 - شه حسام‌الدین که نور انجمست
2 - تو خلیل وقتی ای خورشیدهش
3 - کافران مهمان پیغامبر شدند
4 - مصطفی صبح آمد و در را گشاد
5 - کافرک را هیکلی بد یادگار
6 - این سخن پایان ندارد آن عرب
7 - این نماز و روزه و حج و جهاد
8 - آب چون پیگار کرد و شد نجس
9 - ناله از باطن برآرد کای خدا
10 - فعل و قول آمد گواهان ضمیر
11 - لیک نور سالکی کز حد گذشت
12 - این سخن پایان ندارد مصطفی
13 - گرچه آن مطعوم جانست و نظر
14 - قسم او خاکست گر دی گر بهار
15 - ای خدای بی‌نظیر ایثار کن
16 - چون ملک از لوح محفوظ آن خرد
17 - هم‌چو قومی که تحری می‌کنند
18 - او همی گوید که از اشکال تو
19 - صوفیی بدرید جبه در حرج
20 - آمدیم اکنون به طاوس دورنگ
21 - گفت درویشی به درویشی که تو
22 - این تفاوت عقلها را نیک دان
23 - آن سگی می‌مرد و گریان آن عرب
24 - پر طاوست مبین و پای بین
25 - یا رسول‌الله در آن نادی کسان
26 - پر خود می‌کند طاوسی به دشت
27 - روی نفس مطمئنه در جسد
28 - بر مکن پر را و دل بر کن ازو
29 - عاشقان را شادمانی و غم اوست
30 - زین بفرمودست آن آگه رسول
31 - هم‌چو هاروت و چو ماروت آن دو پاک
32 - چون ز گریه فارغ آمد گفت رو
33 - پس هنر آمد هلاکت خام را
34 - چون فناش از فقر پیرایه شود
35 - مرغکی اندر شکار کرم بود
36 - این سخن را نیست پایان و فراغ
37 - ای مبدل کرده خاکی را به زر
38 - گفت پیغامبر که رحم آرید بر
39 - آهوی را کرد صیادی شکار
40 - شد محمد الپ الغ خوارزمشاه

TotalRecords:178
rPP:40
TotalPageCount:5
CurrentPage:1
PageNumberLength:15