بخش نهم


لیست اشعار
سوم فرزند آمد با کمالی
پدر گفتا که جهلت غالب آمد
مگر سلطانِ دین محمودِ غازی
مگر بهلول چوبی داشت در دست
نجومی نیک می‌دانست آن شاه
چنین گفتست آن پاکیزه ذاتی
شقیق بلخی آن شیخ مدرّس
مگردیوانهٔ شوریده برخاست
یکی دیوانه می‌ریخت اشکِ بسیار
درآمد واسطی را انتباهی
مگر یک روز در بازارِ بغداد
چو سنگ و آهن افتادند درکار
چنین کرد آن قوی جان نکو عقل
چنین نقلی درستست از پیمبر
مگر سلطان دین محمود پیروز

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15