رباعی ها


لیست اشعار
ای عود بهشت فعل بیدی تا کی
بیداد تو بر جان سنایی تا کی
گر دنیا را به خاشه‌ای داشتمی
می خور که ظریفان جهان را دردی
گر آمدنم ز من بدی نامدمی
گر من سر ناز هر خسی داشتمی
گر من چو تو سنگین دل و ناخوش خومی
ای شمع ترا نگفتم از نادانی
ای آنکه مرا به جای عقل و جانی
پرسی که ز بهر مجلس افروختنی
یک روز نباشد که تو با کبر و منی
گفتم چو لبی بوسه ده‌ای بی‌معنی
تا مخرقه و راندهٔ هر در نشوی
جز راه قلندر و خرابات مپوی
گیرم که مقدم مقالات شوی
با هر تاری سوخته چون پود شوی
بر خاک نهم پیش تو سر گر خواهی
تا کی ز غم جهان امانی خواهی
از خلق ز راه تیز گوشی نرهی
تا شد صنما عشق تو همراه رهی
ای شور چو آب کامه و تلخ چو می

TotalRecords:421
rPP:40
TotalPageCount:11
CurrentPage:11
PageNumberLength:15