رباعی ها


لیست اشعار
ای یار قلندر خراباتی من
گر کرده بدی تو آزمون دل من
بد کمتر ازین کن ای بت سیمین‌تن
ای شاه چو لاله دارد از تو دشمن
بی تیر غمت پشت کمان دارم من
غمهای تو در میان جان دارم من
بختی نه که با دوست درآمیزم من
ای بی سببی همیشه آزردهٔ من
چون آمد شد بریدم از کوی تو من
از عشوهٔ چرخ در امانم ز تو من
دلها همه آب گشت و جانها همه خون
در جنب گرانی تو ای نوشتکین
بهرام دواند هر دو جویندهٔ کین
پار ارچه نمی‌کرد چو کفرم تمکین
آب ارچه نمی‌رود به جویم با تو
ای طالع سعد روح فرخنده به تو
ای قامت سرو گشته کوتاه به تو
آنی که عدو چو برگ بیدست از تو
بی آنکه به کس رسید پیوند از تو
جز گرد دلم گشت نداند غم تو
ای مفلس ما ز مجلس خرم تو
ای بی تو دلیل اشهب و ادهم تو
چون موی شدم ز رشک پیراهن تو
دل سوخته شد در تف اندیشهٔ تو
ای زلف و رخ تو مایهٔ پیشهٔ تو
ای همت صد هزار کس در پی تو
دل کیست که گوهری فشاند بی تو
چون آتش تیز بی‌قرارم بی تو
ای عقل اگر چند شریفی دون شو
اندر ره عشق دلبران صادق کو
باز آن پسر چه زنخ خوش زن کو
ای معتبران شهر والیتان کو
گفتی گله کرده‌ای ز من با که و مه
ما ذات نهاده بر صفاتیم همه
گر بدگویی ترا بدی گفت ای ماه
از بهر یکی بوس به دو ماه ای ماه
با من ز دریچه‌ای مشبک دلخواه
زین عالم بی وفا بپردازی به
گر تو به صلاح خویش کم نازی به
جز یاد تو دل بهر چه بستم توبه

TotalRecords:421
rPP:40
TotalPageCount:11
CurrentPage:9
PageNumberLength:15