رباعی ها


لیست اشعار
جز من به جهان نبود کس در خور عشق
تحویل کنم نام خود از دفتر عشق
جز تیر بلا نبود در ترکش عشق
گویند که کرده‌ای دلت بردهٔ عشق
کی بسته کند عقل سراپردهٔ عشق
چشمی دارم ز اشک پیمانهٔ عشق
خورشید سما بسوزد از سایهٔ عشق
آن روز که شیر خوردم از دایهٔ عشق
کردی تو پریر آب وصل از رخ پاک
ای آصف این زمانه از خاطر پاک
زین پیش به شبهای سیاه شبه‌ناک
ناید به کف آن زلف سمن مال به مال
هر چند شدم ز عش تو خوار و خجل
ای عهد تو عهد دوستان سر پل
از گفتهٔ بد گوی تو چون هر عاقل
با چهرهٔ آن نگار خندان ای گل
ای عمر عزیز داده بر باد ز جهل
در عشق تو خفته همچو ابروی توام
از روی عتاب اگر چه گویی سردم
بسیار ز عاشقیت غمها خوردم
بر دل ز غم فراق داغی دارم
هر بار ز دیده از تو در تیمارم
هر روز به درد از تو نویدی دارم
نامت پس ازین یارا به اسم دارم
در خوابگه از دل شب آتش بیزم
چون در غم آن نگار سرکش باشم
گفتم خود را ز خس نگهدار ای چشم
افسرده شد از دم دهانم دم چشم
گر با فلکم کنی برابر بیشم
روز آمد و برکشید خورشید علم
تیغ از کف و بازوی تو ای فخر امم
چون گل صنما جامه به صد جا چاکم
با دولت حسن دوست اندر جنگم
ای بسته به تو مهر و وفا یک عالم
ای گشته فراق تو غم‌افزای دلم
پر شد ز شراب عشق جانا جامم
یک بوسه بر آن لبان خندان نزنم
بی وصل تو زندگانی ای مه چکنم
گیرم ز غمت جان و خرد پیر کنم
دارد پشتم ز وعدهٔ خام تو خم

TotalRecords:421
rPP:40
TotalPageCount:11
CurrentPage:7
PageNumberLength:15