رباعی ها


لیست اشعار
عشقست مرا بهینه‌تر کیش بتا
در دست منت همیشه دامن بادا
عشقا تو در آتش نهادی ما را
آنی که قرار با تو باشد ما را
ای کبک شکار نیست جز باز ترا
هر چند بسوختی به هر باب مرا
چون دوست نمود راه طامات مرا
در منزل وصل توشه‌ای نیست مرا
در دل ز طرب شکفته باغیست مرا
اندوه تو دلشاد کند مرجان را
کی باشد که ز طلعت دون شما
گردی نبرد ز بوسه از افسر ما
در دل کردی قصد بداندیشی ما
زان سوزد چشم تو زان ریزد آب
تا در چشمم نشسته بودی در تاب
با دل گفتم: چگونه‌ای، داد جواب
گفتی که کیت بینم ای در خوشاب
آنکس که ز عابدی در ایام شراب
روزاز دورخت بروشنی ماند عجب
ای مجلس تو چو بخت نیک اصل طرب
لبهات می ست و می بود اصل طرب
نیلوفر و لاله هر دو بی‌هیچ سبب
تا بشنیدم که گرمی از آتش تب
از روی تو و زلف تو روز آمد و شب
تا دیده‌ام آن سیب خوش دوست فریب
بی‌خوابی شب جان مرا گر چه بکاست
ای جان عزیز تن بباید پرداخت
آن موی که سوز عاشقان می‌انگیخت
در دوستی ای صنم چو دادم دادت
ای مانده زمان بنده اندر یادت
ای کرده فلک به خون من نامزدت
صدبار به بوسه آزمودم پارت
ای خواجه محمد ای محامد سیرت
زین پس هر چون که داردم دوست رواست
خورشید به زیر دام معشوقهٔ ماست
بیرون جهان همه درون دل ماست
روز از طلبت پردهٔ بیکاری ماست
هر باطل را که رهگذر بر گل ماست
هجرت به دلم چو آتشی در پیوست
دستی که حمایل تو بودی پیوست

TotalRecords:421
rPP:40
TotalPageCount:11
CurrentPage:1
PageNumberLength:15