بخش سیم


لیست اشعار
سالک آمد نوحه گر در پیش نوح
کاملی گفتست از اهل یقین
مرغکیست استاده چست افتاده کار
پیر زالی بود با پشتی دو تاه
بود مجنونی بنیشابور در
گفت دزدی را گرفت آن سر فراز
ناقلی در پیش آن شیخ کبیر
گشت لیلی پیش از مجنون هلاک
بود سلطان را زنی همسایهٔ
برد مجنون را سوی کعبه پدر
شد جوانی پیش پیری نامدار
لشکر محمود نیرو یافتند

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15