پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود


لیست اشعار
چو بهمن به تخت نیا بر نشست
چو آمد به نزدیکی هیرمند
غمی شد فرامرز در مرز بست
گامی پشوتن که دستور بود
پسر بد مر او را یکی همچو شیر

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15