غزل ها


لیست اشعار
گمان دارم که این درد و تحمل می کند کاری
چندم ای نالهٔ سحر بکُشی
تا خون نخوری چاشنی درد ندانی
باز از شراب فتنه خرابم نمی کنی
به شمعی کو صبا کرده به خلوت، خانه ای داری
صنم گفتم دلا جان تازه کردی
امشب که به سر شراب داری
تا در قدحم بادهٔ امید نیابی
با گلهٔ دوستان هست حلاوت بسی
نه از غربت اندر وطن می روی
خوش آن گرمی ز شمع وصل مهرافروزتر باشی
سبک بران چو از این بی قرار می گذری
َبه امید عذر خواهان ز نیاز عذر خواهی

TotalRecords:573
rPP:40
TotalPageCount:15
CurrentPage:15
PageNumberLength:15