بخش هفدهم


لیست اشعار
پسر گفتش بر محبوب و معیوب
پدر گفتش عزیزا چند گوئی
چنین گفت آن امیر دردمندان
ز مرغ خانگی بازی برآشفت
یکی بینندهٔ معروف بودی
یکی پرسید آن شوریده جان را
یکی پرسید ازان دیوانه ساری
اُسامه گفت سیّد داد فرمان
مگر پیری یکی دختر جوان خواست
شبی در خواب دید آن مردِ مشتاق
چو بود آن شیخ سالی شصت هفتاد
مگر سُفیان ثوری چون جوان بود
یکی پیر معمّر بود در شام

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15