بخش بیست و هشتم


لیست اشعار
سالک از خون کرد ادیم چهره رنگ
چون ایاز از چشم بدرنجور شد
گشت محمود و ایاز دلنواز
کودکی بود از جمالش بهرهٔ
گفت روزی پادشاه عصر خویش
صوفئی میرفت و جانی پرغمش

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15