بخش هفتم


لیست اشعار
حقیقت چیست پیش اندیش بودن
سرای خود بغارت داد شاهی
اسیری را بصد درد و ندامت
شنیدم من که شبلی با گروهی
یکی پشه شکایت کرد از باد
چنین گفت آن جوامرد پگه خیز
یکی کناس بیرون جست از کار
عزیزی بد که تا شد شصت ساله
بدان خر بنده گفت آن پیر دانا
کری بر ره بخفت از خرده دانی
شنودم حال بوالفش چغانی

TotalRecords:11
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15