از ریشه تا همیشه


لیست اشعار
ترانه ی آغاز
غریب آشنا
من و تو
قصه ی شهر سکوت
دو پنجره
برج
مستی
جاده
غزل
بهت
دو راهی
اسم تو
دستای تو
چشم من
اون منم
غروبا قشنگن
اجاق
گنجشک های خونه
مرداب
كولی
كیه كیه
همزاد
عاشقانه
مسخ - آینه ها
سفر
كوه
شقایق
صدای بارون
قلندر
گل ناز پرپر من
دلتنگی
پرنده
سوغات
عسل
آی عشق
خسته ام
دریغ
بت شکن
عروسک - مترسک
میراث

TotalRecords:103
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:1
PageNumberLength:15