الباب الخامس فی فضیلة العلم، ذکر العلم اربح لانّ فضله ارجح


لیست اشعار
فی‌العلم و درجة العلم و المتعلّم والسائل والمسئول، قال‌اللّٰه تعالی: والذین اوتوا العلم درجات، و قال ایضاً: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون، قال النّبی علیه‌السّلام: العلماء ورثة الانبیاء، و قال ایضاً: اطلبوا العلم ولو بالصّین، و قال صلّی‌اللّٰه علیه و سلّم: نوم العلماء خیر من عبادة الجهلاء، و قال: العلم علمان علم الابدان و علم الادیان.
آن شنیدی که ابلهی برخاست
رافضی را عوام در تف کین
از عمل مرد علم باشد دور
آن یکی خیره ز اشتری پرسید
شبلی آنگه که کرد از خود صید
شبلی از پیر روزگار جُنید
دلبر جان‌ربای عشق آمد
عاشقی را یکی فسرده بدید
دل خریدار نیست جز غم را
صورت عشق و عقل گفتار است
این چنین خوانده‌ام که در بغداد
رفت وقتی زنی نکو در راه
دعوی عشق و عقل گفتارست
در بهشت از نه اکل و شُربستی
جد زند بوسه بر ستانهٔ دل
از دَرِ تن که صاحب کُلهست
دل قوی کند ز زحمت و بیم
چون نهان شد ز بهر سود زمین

TotalRecords:19
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15