غزل ها


لیست اشعار
احسنت و زه ای نگار زیبا
جمالت کرد جانا هست ما را
بندهٔ یک دل منم بند قبای ترا
باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را
باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را
می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را
جاودان خدمت کنند آن چشم سحر آمیز را
انعم‌الله صباح ای پسرا
ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را
در ده پسرا می مروق را
چند رنجانی نگارا این دل مشتاق را
مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را
ساقیا دل شد پر از تیمار پر کن جام را
ساقیا دانی که مخموریم در ده جام را
من کیم کاندیشهٔ تو هم نفس باشد مرا
نیست بی دیدار تو در دل شکیبایی مرا
ای به بر کرده بی وفایی را
مرحبا مرحبا برای هلالا
ای همه خوبی در آغوش شما
ای ز عشقت روح را آزارها
ای از بنفشه ساخته بر گل مثالها
ما باز دگر باره برستیم ز غمها
فریاد از آن دو چشمک جادوی دلفریب
از آن می خوردن عشقست دایم کار من هر شب
ای لعبت صافی صفات ای خوشتر از آب حیات
دوش مرا عشق تو ز جامه برانگیخت
این رنگ نگر که زلفش آمیخت
تا نقش خیال دوست با ماست
از عشق روی دوست حدیثی به دست ماست
ی مسلمانان مرا در عشق آن بت غیرتست
ماهرویا در جهان آوازهٔ تست
تا گل لعل روی بنمودست
این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تست
تا هلاک عاشقان از طرهٔ شبرنگ تست
ماه شب گمرهان عارض زیبای تست
بر دوزخ هم کفر و هم ایمان تراست
تا بدیدم بتکده بی بت دلم آتشکدست
ای صنم در دلبری هم دست و هم دستان تراست
هر زمان از عشق جانانم وفایی دیگرست
راه عشق از روی عقل از بهر آن بس مشکلست

TotalRecords:435
rPP:40
TotalPageCount:11
CurrentPage:1
PageNumberLength:15