از این اوستا


لیست اشعار
منزلی در دوردست
كتیبه
قصه ی شهر سنگستان
مرد و مرکب
آنگاه پس از تندر
روی جاده ی نمناک
آواز چگور
پرستار
غزل 4
در آن لحظه
حالت
صبوحی
و نه هیچ
سبز
صبح
و ندانستن
هنگام
نوحه
راستی ، ای وای ، آیا
رباعی
پیوندها و باغ ها
زندگی
نا گه غروب کدامین ستاره ؟

TotalRecords:23
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15