مسمط ها


لیست اشعار
هجران تو این شهره صنم باد خزانست
پرستاره ست از شکوفه باغ برخیز ای چو حور
روی بهار تازه همه پرنگار بین
لشگر ماه صیام روی به رفتن نهاد

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15