رباعی ها


لیست اشعار
ای کرده غمت با دل من روی به روی
تو واقف اسرار من آنگاه شوی
هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی
ای لطف تو دستگیر هر رسوایی

TotalRecords:164
rPP:40
TotalPageCount:5
CurrentPage:5
PageNumberLength:15