جلد سوم


لیست اشعار
تا دامن از من کشیدی ای سر و سیمین تن من
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
بهر هر یاری که جان دادم به پاس دوستی
دوش چون نیلوفر از غم پیچ و تابی داشتم
عاشق از تشویش دنیا و غم دین فارغ است
چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم
یافتم روشندلی از گریه های نیمشب
شکسته جلوه گلبرگ از بر و دوشت
رفتیم و پای بر سر دنیا گذاشتیم
از صحبت مردم دل ناشاد گریزد
او را برنگ و بوی نگویم نظیر نیست
زندگی بر دوش ما بار گرانی بیش نیست
آب بقا کجا و لب نوش او کجا؟
تاگریزان گشتی ای نیلوفری چشم از برم
دوش تا آتش می از دل پیمانه دمید
عیبجو دلدادگان را سرزنش ها میکند
تا قیامت می دهد گرمی به دنیا آتشم
همچو مجنون گفتگو با خویشتن باید مرا
سیاهکاری ما کم نشد ز موی سپید
همراه خود نسیم صبا می برد مرا
منع خویش از گریه و زاری نمی آید ز من
ساختم با آتش دل لاله زاری شد مرا

TotalRecords:22
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15