الباب الاوّل: در توحید باری تعالی


لیست اشعار
از درونش چوبوی جان یابند
چند پرسی که بندگی چه بُوَد
آن شنیدی که تا خلیل چه گفت
آن زمان کاین حجاب برگیرند

TotalRecords:84
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:3
PageNumberLength:15