الباب الاوّل: در توحید باری تعالی


لیست اشعار
در مناجات پیر شبلی گفت
پی منه با نفاق بر درگاه
حاتم آنگه که کرد عزم حرم
ربع مسکون چو از طریق شمار
خلق تا در جهانِ اسبابند
جامهٔ کهنه رنج و اندوه است
مرد طبّاخ نعمت بسیار
خر بود خادمی ولی کاهل
شیر خصمی مسلّط و مغرور
دیدن آفتاب را در خواب
علّت روز و شب خور است و زمین
هرچه داری برای حق بگذار
آن زمان کز خدای نزد رسول
در جهان یک زیان چو سودِ تو نیست
چند گویی رسیدگی چه بُوَد
روبهی پیر روبهی را گفت
بود پیری به بصره در زاهد
زاهدی از میان قوم بتاخت
هست شهری بزرگ در حدِِ روم
هرچه آن کدخدای دکاندار
قال‌الله تعالی: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة، و قال النّبی علیه‌السلام عند نزعه: و ما ملکت ایمانکم، و قال النّبی صلی اللّه علیه و سلم حبب الی من دنیاکم ثلاث: الطبیب والنساء و قرّة عینی فی‌الصلوة، و قال علیه‌السلام: من ترک الصلوة متعمداً فقد کفر و بین‌الاسلام والکفر ترک‌الصلوة، و قال: المصلی یناجی ربه، و قال علیه‌السلام لو علم المصلی من یناجی ما التفت و قال علیه‌السلام کن فی صلوتک خاشعا و قال علیه‌السلام: الصلوة نورالمؤمن، من اقام الصلوة اعطی الجنّة بالصلوة.
در اُحد میر حیدر کرّار
بارگی را بساز آلت و زین
بوشعیب الاُبی امامی بود
در دهان هر زبان که گویا شد
مستمع نغمت نیاز از دل
از پی راه حق کم از کودک
ای روان همه تنومندان
ای خداوند قایم و قدّوس
ای جهان آفرین جان آرای
چون ز درگاهِ تست گو می‌مال
داده از حکم تو تمنّی را
کور را گوهری نمود کسی
از پس این براق شوق بُوَد
در حق حقّ غضب روا نبود
باز را چون ز بیشه صید کنند
کرهّ‌ای را که شد سه سال تمام
هست حق را ز بهر جان شریف
بندگان را که از قدر حذر است
ابلقی را که رخ به خانهٔ اوست

TotalRecords:84
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:2
PageNumberLength:15