جاویدنامه


لیست اشعار
خیال من به تماشای آسمان بود است
آدمی اندر جهان هفت رنگ
زندگی از لذت غیب و حضور
فروغ مشت خاک از نوریان افزون شود روزی
عشق شور انگیز بی پروای شهر
از کلامش جان من بیتاب شد
عقل تو حاصل حیات ، عشق تو سر کائنات
این زمین و آسمان ملک خداست
من چوکوران دست بر دوش رفیق
ذات حق را نیست این عالم حجاب
مرد عارف گفتگو را در ببست
ترسم که تو میرانی زورق به سراب اندر
رومی آن عشق و محبت را دلیل
«توبه آوردن زن رقاصهٔ عشوه فروش»
اهریمن
رویای حکیم تولستوی
نوحهٔ روح ابوجهل در حرم کعبه
مشت خاکی کار خود را برده پیش
لرد مغرب آن سراپا مکر و فن
صاحب سرمایه از نسل خلیل
غربیان را زیرکی ساز حیات
در دو عالم هر کجا آثار عشق
بندهٔ حق بی نیاز از هر مقام
سر گذشت آدم اندر شرق و غرب
گفت حکمت را خدا خیر کثیر
منزل و مقصود قرآن دیگر است
این گل و لاله تو گوئی که مقیم اند همه
در میان ما و نور آفتاب
آن هوای تند و آن شبگون سحاب
آدم این نیلی تتق را بر درید
پیر روم آن صاحب «ذکر جمیل»
برق بیتابانه رخشید اندر آب
چشم را یک لحظه بستم اندر آب
پیر مردی ریش او مانند برف
مرغدین و آن عمارات بلند
در گذشتیم از هزاران کوی و کاخ
ای زنان ای مادران ای خواهران
من فدای این دل دیوانه ئی
ز خاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست
«بیا که قاعدهٔ آسمان بگردانیم

TotalRecords:62
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15