فصل نهم


لیست اشعار
مرحبا! مرحبا! محبت دوست
آشکارا نهان کنم تا چند؟
دیده‌ای پاک بین همی باید
پیر شیراز، شیخ روزبهان
نیست کاری به آنم و اینم
ای خوش و فارغ، از غم ما پرس

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15