از آینه های ناگهان ( دفتر اول )


لیست اشعار
روز ناگزیر
درد واره ها (1)
روز مبادا
جرأت دیوانگی
رفتار من عادی است
نامی از هزار نام
نه گندم و نه سیب
حسرت همیشگی
همزاد عاشقان جهان
عصر جدید
هر چه هستی ، باش
قاف
سطرهای سفید
هنوز
پیشواز
میهمان سرزده
اعتراف
اشتقاق
سرود صبح
آواز عاشقانه
کودکی ها
حرفی از نام تو
خسته ام از این کویر
اگر عشق نبود
نامه ای برای تو
چرا چنین ؟
اگر دل دلیل است ...

TotalRecords:27
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15