لیلی و مجنون


لیست اشعار
ای خاک تو تاج سربلندان!
تاریخ‌نویس عشقبازان
چون عیسی صبح، دم برآورد
عنوان‌کش این صحیفهٔ درد
سر فتنهٔ نیکوان آفاق
مسکین پدرش خبر چو ز آن یافت
کی پردهٔ عاشقی شود ساز
خوش‌نغمه مغنی حجازی
مجنون چو به حکم آن دل‌افروز
چون مانع دل‌رمیده مجنون
مشاطهٔ این عروس طناز
مجنون به هزار نامرادی
سیاح حدود این ولایت
گوهر کش این علاقهٔ در
طبال سرای این عروسی
آن بانوی حجلهٔ نکویی
نیرنگ‌زن بیاض این راز
چون یک چندی بر این برآمد
رامشگر این ترانهٔ خوش
طغراکش این فراق‌نامه
لیلی چو ز باغ مرگ مجنون
هر چند چو بحر تلخکامی،

TotalRecords:22
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15