مقطعات


لیست اشعار
دیدهٔ جان بوعلی سینا
انوری چون خدای راه نمود
نزد طبیب عقل مبارک قدم شدم
نگر تا حلقهٔ اقبال ناممکن نجنبانی
ای خصم تو پست و قدر والا
هرکه سعی بد کند در حق خلق
ایا صدری که از روی بزرگی
سمند فخر دین فاخر ز فخرت مفتخر بادا
آفتاب سخا حمیدالدین
ای بر عقاب کرده تقدم ثواب را
ای صدر نایبی به ولایت فرست زود
این فلک پیش طالع نیکت
خطابی با فلک کردم که از راه جفا کشتی
کرا عقل باشد زبر دست شهوت
چون بهاء الدین اعز را شاخ عزت بارور شد
گفت با خواجه یکی روز ازین خوش مردی
طوطی ای آنکه ز انصاف تو هر نیم‌شبی
می‌نبینی که روزگار چه کرد
به جای بادهٔ نابم تو سرکه دادی ناب
خدایگانا مهمان بنده بودستند
ایا دقیق نظر مهتری که گاه سخا
گفته بودی که کاه و جو بدهم
میر حیدر ایا که خیزد جود
من و نگار من امروز هر دو رگ زده‌ایم
دستار خوان بود ز دو گز کم به روستا
گرچه در دور تو ای دریادل کان دستگاه
ای بس که جهان جبهٔ درویش گرفته
درین دو روزه توقف که بو که خود نبود
زهی نم کرمت در سخا بهارانگیز
هر سخن کان نیست قرآن با حدیث مصطفی
ای سرافرازی که از یک سعی تو
گره عهد آسمان سست است
به خدایی که از میان دو حرف
صفی محمد تاریخی از خدای بترس
ربع مسکون آدمی را بود دیو و دد گرفت
چون برگهای طوبی طبعم به نام تو
ای سروری که از گل دل قامت قلم
رتبت و تمیکن صدر موئتمن
قدر می‌خواست تا کار دو عالم
آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابلهی

TotalRecords:491
rPP:40
TotalPageCount:13
CurrentPage:1
PageNumberLength:15