اشعار پراکنده


لیست اشعار
من آن مرغم که افکندم بدام صد بلا خود را
چو سوخت خال تو دل، عاشقان، یکدله را
ناز کن، ناز، که نازت به جهان می‌ارزد
آهوی چشم تو نازم که چو نخجیر کند
مصوّر آمد و روی تو را چو ماه کشید
ره دلرا بتا زان شوخ چشم مست رهزن زن

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15