پادشاهی گرشاسپ


لیست اشعار
پسر بود زو را یکی خویش کام
چنان شد ز گفتار او پهلوان
بزد مهره در جام بر پشت پیل
به رستم چنین گفت فرخنده زال
ز ترکان طلایه بسی بد براه

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15