فراق نامه


لیست اشعار
به نام خدایی که با تیره خاک
الهی، الهی، خطا کرده‌ایم
رسولی که پا بر عرش سود
الا ای جگر گوشه فرزند من،
شنیدم که شاهی به ایران زمین
بهاران که خندان شدی نسترن
چو بنمودی از برج مه مهر چهر
به وقتی که باد خزان خاستی
کجا تاختی خسرو خاروان
شبی همچو روز قیامت دراز
‌سر نامه بنوشت نام خدای
که آب روان بخش در جویبار
همین قصه می‌کرد مرغی به باغ
از آن پس چو آمد به شاه آگهی
الا ایکه داری امید وصال

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15