بخش بیست و یکم


لیست اشعار
پسر گفتش بهر پندم که دادی
پدر گفتش دماغت پُر غرورست
امیری سخت عالی رای بودی

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15