گیاه و سنگ نه ، آتش


لیست اشعار
چراغی از پس نیزار
بازگشت
نه شکوفه ، نه پرنده
سیگارها
بعد از هر سال
رؤیا
مردی در انتظار خویش
برگ و باد
چشمه
گهواره ای در تیرگی
يک لحظه زيستن
در انتظار آن چنان روز
بشنو از نی
از پس دیوار سال ها
شیهه ی خاموش
طلوعی در غروب
حادثه
شعر من و شعر باد
در غبار خنده ی خورشید
شهادت
در کنار پنجره
درختی در اندیشه ی من
حماسه ای در غروب
كتاب پریشان
پنجره ی خاموش
نقاب و نماز
رؤیایی در آفتاب
دو آیینه
از بهشت تا دوزخ
گیاه و سنگ نه ، آنش
دو روز یا ده سال ؟
بهار نزدیک
از من تا خورشید
از نقطه تا دایره
قلب بالدار
رم ( طرح )
درخت و کبوتر
از مرداب تا دریا
دولت بیدار
منظره

TotalRecords:54
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15