بخش بیست و دوم


لیست اشعار
پسر گفت ای پدر این کیمیا چیست
پدر در پیش او کرد این حکایت
فلاطون آنکه استاد جهان بود
بزرگی هم نکودل هم نکو عقل
یکی پرسید ازان دیوانه مردی
زنی آورد طفلی را ببازار
مگر یوسف در آئینه نگاه کرد
به پیش پاک بازان دلفروز
چنین دادند ره بینان دمساز
بمجنون گفت آن یاری ز یاری
برای بایزید آمد ز جائی
مگر محمود می‌آمد ز راهی
چنین گفتند استادان پیروز

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15