زمزمه ها


لیست اشعار
آرزو
زمزمه ها
يک مژه خفتن
آه شبانه
مشکل عقل
در آستان عشق
روزن قفس
اشک زبان بسته
سبوی شکسته
سوخته خرمن
گرمی افسانه
شهادتگاه شوق
كمینگاه جنون
سپیده آیینه ها
همت بلند
راه باطل
در بر رخم مبند
خضر راه
بیابان طلب
مپسند
آیینه بخت
پاکبازی شبنم
تو مرو
مگذر از من
آیینه شکسته
كاروان سایه
روشن دلان
دیشب
همچو شبنم
دولت بیدار
بوسه باران
گلهای نگاه
تحمل خار
پس از من
برکه
بر خاک و خار و خارا
معراج فنا
گلهای شوق
پیغام
آرزو

TotalRecords:42
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15